საქართველოში შრომითი უფლებების სტატისტიკის დაფა

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

მითითებული გვერდი აქვეყნებს სტატისტიკურ ინფორმაციას შრომის უფლებების მონიტორზე დაფუძნებით, რომელიც თავის მხრივ შრომის ინსპექციის საქმიანობაზე ინფორმაციას ასახავს. ჩვენი მონაცემთა ბაზა მოიცავს ინსპექტირების ანგარიშების ორ ტიპს: (1) შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირების ანგარიშები 2019 წლის სექტემბრიდან და (2) ზოგადი შრომითი უფლებების ინსპექტირება 2021 წლის იანვრიდან. მონაცემები ეფუძნება იმ ინსპექტირების ანგარიშებს, რომელიც საჯარო ინფორმაციის სახით გამოთხოვილია შრომის ინსპექციიდან, შესაბამისად, ინფორმაცია შესაძლოა არ იყოს უახლესი ან/და სრულყოფილი.

სტატისტიკის ჩვენება წლების მიხედვით .

უსაფრთხოების ინსპექტირება

ყველაზე ხშირად გამოვლენილი დარღვევები

შრომის ინსპექციის ანგარიშებში ყველაზე ხშირად მოხსენიებული დარღვევები. დეტალური ინფორმაციისთვის დააჭირეთ შესაბამის სვეტს.

სულ დარღვევა

სტატისტიკა დამსაქმებლის მიხედვით

დამსაქმებლები: ყველაზე მეტი ინსპექტირება

დამსაქმებლები, რომლებთანაც ყველაზე ხშირად ჩატარდა ინსპექტირება შრომის ინსპექციის მიერ.

სულ ინსპექტირება

დამსაქმებლები: ყველაზე
მეტი დარღვევა

დამსაქმებლები შრომის უსაფრთხოების ყველაზე მეტი დარღვევით.

სულ დარღვევა

დამსაქმებლები: ყველაზე
მეტი ჯარიმა

დამსაქმებლები, რომლებსაც ყველაზე მეტი ჯარიმა დაეკისრათ შრომის უსაფრთხოების დარღვევისთვის.

სულ (ლარი)

ყველაზე მეტი გარდაცვალება და დაზიანება სამუშაო ადგილზე

დამსაქმებლები, რომელთა სამუშაო ადგილებზეც ყველაზე მეტი გარდაცვალებისა და დაშავების შემთხვევა დაფიქსირდა.

სულ გარდაცვლილთა და
დაზიანებულთა რაოდენობა

სტატისტიკა სექტორების მიხედვით

სექტორი: ყველაზე მეტი ინსპექტირება

სექტორები, სადაც ყველაზე ხშირად ჩატარდა ინსპექტირებები.

სულ ინსპექტირება

სექტორი: ყველაზე მეტი დარღვევა

Სექტორები, შრომის უსაფრთხოების ყველაზე მეტი დარღვევით.

სულ დარღვევა

სექტორი: ყველაზე მეტი
ჯარიმა

სექტორები, ყველაზე დიდი ოდენობის ჯარიმებით.

სულ (ლარი)

სამუშაო პროცესის შეჩერების ყველაზე მეტი შემთხვევა

Სექტორები, სადაც დარღვევების გამო ყველაზე ხშირად შეჩერდა სამუშაო პროცესი.

სულ სამუშაო
პროცესის შეჩერება

სექტორი: ყველაზე მეტი გარდაცვალება და დაზიანება

Სექტორები სამუშაო ადგილზე გარდაცვალებისა და დაშავების ყველაზე ხშირი შემთხვევით.

სულ გარდაცვლილთა და
დაზიანებულთა რაოდენობა

სექტორები: დარღვევების საშუალო რაოდენობა

ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების საშუალო რაოდენობა.

 

ინსპექტირების სტატუსი: ღია/დახურული

ინსპექტირება შესრულების სტატუსის მიხედვით: ღია (განსახორციელებელია რეინსპექტირება) ან დახურული.

 სულ ინსპექტირება

ზოგადი ინსპექტირება

ყველაზე ხშირად გამოვლენილი დარღვევები

შრომის ინსპექციის ანგარიშებში ყველაზე ხშირად მოხსენიებული დარღვევები. დეტალური ინფორმაციისთვის დააჭირეთ შესაბამის სვეტს.

სულ დარღვევა

სტატისტიკა დამსაქმებლის მიხედვით

დამსაქმებლები: ყველაზე მეტი ინსპექტირება

დამსაქმებლები, რომლებთანაც ყველაზე ხშირად ჩატარდა ინსპექტირება შრომის ინსპექციის მიერ.

სულ ინსპექტირება

დამსაქმებლები: ყველაზე
მეტი დარღვევა

დამსაქმებლები შრომის უსაფრთხოების ყველაზე მეტი დარღვევით.

სულ დარღვევა

დამსაქმებლები: ყველაზე
მეტი ჯარიმა

დამსაქმებლები, რომლებსაც ყველაზე მეტი ჯარიმა დაეკისრათ შრომის უსაფრთხოების დარღვევისთვის.

სულ (ლარი)

სტატისტიკა სექტორების მიხედვით

სექტორი: ყველაზე მეტი ინსპექტირება

სექტორები, სადაც ყველაზე ხშირად ჩატარდა ინსპექტირებები.

სულ ინსპექტირება

სექტორი: ყველაზე მეტი დარღვევა

Სექტორები, შრომის უსაფრთხოების ყველაზე მეტი დარღვევით.

სულ დარღვევა

სექტორი: ყველაზე მეტი
ჯარიმა

სექტორები, ყველაზე დიდი ოდენობის ჯარიმებით.

სულ (ლარი)

ინსპექტირების სტატუსი: ღია/დახურული

ინსპექტირება შესრულების სტატუსის მიხედვით: ღია (განსახორციელებელია რეინსპექტირება) ან დახურული.

 სულ ინსპექტირება