შრომის უსაფრთხოების ერთიანი მონაცემები

მონიტორის გვერდზე დაბრუნება

Მითითებულ გვერდზე წარმოდგენილია შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული ზოგადი მონაცემები და ტენდენციები. Ამ გვერდზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ეყრდნობა შრომის უსაფრთხოების მონიტორის მონაცემებს, შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ ჩატარებული ინსპექტირებების საჯარო ბაზას. Აღნიშნული საინფორმაციო ბაზა მოიცავს ინსპექტირებების ანგარიშებს 2019 წლის სექტემბრიდან. Მონაცემები ეფუძნება შრომის ინსპექციის სამსახურიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვით მიღებულ ინსპექტირების ანგარიშებს, შესაბამისად მოცემული ინფორმაცია შეიძლება არ ასახავდეს უახლეს მდგომარეობას ან/და იყოს არასრული.

სტატისტიკის ჩვენება წლების მიხედვით .

ყველაზე ხშირად გამოვლენილი დარღვევები

შრომის ინსპექციის მიერ ჩატარებული ინსპექტირებების შედეგად შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით გამოვლენილი ყველაზე ხშირი დარღვევები. Დეტალური ინფორმაციისთვის დააჭირეთ შესაბამის სვეტს.

სულ დარღვევა

სტატისტიკა დამსაქმებლის მიხედვით

დამსაქმებლები: ყველაზე მეტი ინსპექტირება

დამსაქმებლები, რომლებთანაც ყველაზე ხშირად ჩატარდა ინსპექტირება შრომის ინსპექციის მიერ.

სულ ინსპექტირება

დამსაქმებლები: ყველაზე
მეტი დარღვევა

დამსაქმებლები შრომის უსაფრთხოების ყველაზე მეტი დარღვევით.

სულ დარღვევა

დამსაქმებლები: ყველაზე
მეტი ჯარიმა

დამსაქმებლები, რომლებსაც ყველაზე მეტი ჯარიმა დაეკისრათ შრომის უსაფრთხოების დარღვევისთვის.

სულ (ლარი)

ყველაზე მეტი გარდაცვალება და დაზიანება სამუშაო ადგილზე

დამსაქმებლები, რომელთა სამუშაო ადგილებზეც ყველაზე მეტი გარდაცვალებისა და დაშავების შემთხვევა დაფიქსირდა.

სულ გარდაცვლილთა და
დაზიანებულთა რაოდენობა

სტატისტიკა სექტორების მიხედვით

სექტორი: ყველაზე მეტი ინსპექტირება

სექტორები, სადაც ყველაზე ხშირად ჩატარდა ინსპექტირებები.

სულ ინსპექტირება

სექტორი: ყველაზე მეტი დარღვევა

Სექტორები, შრომის უსაფრთხოების ყველაზე მეტი დარღვევით.

სულ დარღვევა

სექტორი: ყველაზე მეტი
ჯარიმა

სექტორები, ყველაზე დიდი ოდენობის ჯარიმებით.

სულ (ლარი)

სამუშაო პროცესის შეჩერების ყველაზე მეტი შემთხვევა

Სექტორები, სადაც დარღვევების გამო ყველაზე ხშირად შეჩერდა სამუშაო პროცესი.

სულ სამუშაო
პროცესის შეჩერება

სექტორი: ყველაზე მეტი გარდაცვალება და დაზიანება

Სექტორები სამუშაო ადგილზე გარდაცვალებისა და დაშავების ყველაზე ხშირი შემთხვევით.

სულ გარდაცვლილთა და
დაზიანებულთა რაოდენობა

სექტორები: დარღვევების საშუალო რაოდენობა

ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების საშუალო რაოდენობა.