შრომითი კანონმდებლობა

რატომ არის შრომითი კანონმდებლობის ცოდნა მნიშვნელოვანი?

შრომითი კანონმდებლობა აწესრიგებს შრომითი ურთიერთობის სხვადასხვა განზომილებას მშრომელებს, დამსაქმებელს, პროფესიულ კავშირებსა და სახელმწიფოს შორის. ეს გვერდი, ერთ სივრცეში გთავაზობთ შრომითი ურთიერთობების მომწესრიგებელ ძირითად სამართლებრივ დოკუმენტებს: კანონებს, მთავრობის დადგენილებებსა და შრომის მინისტრის ბრძანებებს.

სამართლებრივი დოკუმენტების ბოლო ვერსიები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ.

კანონები

საქართველოს შრომის კოდექსი
(ENG | ქართ)

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი
(ENG – არაკოდიფიცირებული ვერსია | ქართ)

შრომის ინსპექციის შესახებ საქართველოს კანონი
(ENG | ქართ)

დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონი
(ENG | ქართ)

საქართველოს ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ
(ENG – არაოფიციალური თარგმანი | ქართ)

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონი
(ENG – არაკოდიფიცირებული ვერსია | ქართ)

მთავრობის დადგენილებები

საქართველოს მთავრობის 112-ე დადგენილება-“იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ”
(ENG | ქართ)

საქართველოს მთავრობის 381-ე დადგენილება “მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე”
(ENG | ქართ)

საქართველოს მთავრობის 597-ე დადგენილება-“სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დარგების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ”
(ENG | ქართ)

შრომის მინისტრის ბრძანებები

შრომის მინისტრის 2009 წლის 2 სექტემბრის N87/ნ ბრძანება „დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“
(ENG | ქართ)

შრომის მინისტრის 2021 წლის 12 თებერვლის 01-15/ნ ბრძანება “სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმისა და მისი წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე”
(ENG | ქართ)

შრომის მინისტრის 2021 წლის 7 სექტემბრის №01-79/ნ ბრძანება “ღამის სამუშაოზე წლიური სამუშაო დროის პროპორციული განაკვეთის განსაზღვრის და ღამის სამუშაოზე დასაქმებული პირისთვის წინასწარი (დასაქმებამდე) და შემდგომი პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ჩატარების პერიოდულობისა და ფარგლების დამტკიცების თაობაზე”
(ENG | ქართ)

შრომის მინისტრის 2020 წლის 29 დეკემბრის ბრძანება №01-133/ნ „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების წესის“ დამტკიცების თაობაზე
(ENG | ქართ)

შრომის მინისტრის 2021 წლის 31 იანვრის №01-10/ნ  ბრძანება “შრომის ინსპექტორთა ქცევის კოდექსის დამტკიცების შესახებ”
(ENG | ქართ)