უსაფრთხოების ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს "პალადა" (205180472)

ინსპექტირების ნომერი: 000333
ინსპექტირების თარიღი: 12.09.2019
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: იმერეთი
ვანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საპრასია

სექტორი: F - მშენებლობა
უბედური შემთხვევის შემდგომი ინსპექტირება
1 გარდაცვალება
11 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 12.09.2019 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. არ აქვს/არასრულია რისკების შეფასების პოლიტიკა ან/და არ იცავს პრევენციულ ღონისძიებებს
2. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
3. არ ამოწმებს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომაროებას და დოკუმენტირებას
4. არ აქვს პირველადი დახმარების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და საევაკუაციო ღონისძიებების მართვის პროცედურა
5. სამუშაო ადგილზე დაშვებამდე, არ ამოწმებს პირთა ალკოჰოლურ ან სხვაგვარი თრობის მდგომარეობას
6. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით
7. არ ჰყავს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ან სპეციალისტი არ არის საჭირო კვალიფიკაციის მქონე
8. ვერ უზრუნველყოფს რისკის შემცველ სამუშაო ადგილზე მხოლოდ ის პირები დაუშვას, ვინც შესაბამისი ინსტრუქტაჟი გაიარა
9. არ აქვს პირველადი დახმარების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და საევაკუაციო ღონისძიებების მართვის პროცედურა
10. სხვა
11. სხვა

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

უბედური შემთხვევის აღწერა: 2019 წლის 8 სექტემბერს შპს "პალადა"-ს კუთვნილ სამშენებლო მოედანზე (მის. ვანის მუნიციპალიტეტი, სოფ.საპრასია) მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა ერთი დასაქმებული.

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 27.09.2019)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(12.09.2019)
საქმიანობის შეჩერება
(12.09.2019)

კომპანიის ზომა: არ არის მითითებული • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე