უსაფრთხოების ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს სტატუსი (405345121)

ინსპექტირების ნომერი: 001162
ინსპექტირების თარიღი: 12.09.2020
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
სოფ. დიღომი, ნ. აბაშიძე-ორბელიანის ქ. N13

სექტორი: F - მშენებლობა
უბედური შემთხვევის შემდგომი ინსპექტირება
1 გარდაცვალება
17 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 12.09.2020 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. არ ჰყავს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ან სპეციალისტი არ არის საჭირო კვალიფიკაციის მქონე
2. არ აქვს/არასრულია რისკების შეფასების პოლიტიკა ან/და არ იცავს პრევენციულ ღონისძიებებს
3. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით
4. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
5. სამუშაო ადგილზე დაშვებამდე, არ ამოწმებს პირთა ალკოჰოლურ ან სხვაგვარი თრობის მდგომარეობას
6. არ აწარმოებს საწარმოო შემთხვევების, პროფესიული დაავადებებისა და სხვა შემთხვევების აღნუსხვას
7. არ ამოწმებს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომაროებას და დოკუმენტირებას
8. არ უზრუნველყოფს დაზღვევით საფრთხისშემცველ პოზიციებზე მომუშავე დასაქმებულებს
9. არ აქვს პირველადი დახმარების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და საევაკუაციო ღონისძიებების მართვის პროცედურა
10. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
11. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
12. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
13. იყენებს საფრთხისშემცველ სამუშაო იარაღებს ან მოწყობილობებს (გარდა პერსონალური დაცვის საშუალებებისა)
14. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
15. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
16. იყენებს საფრთხისშემცველ სამუშაო იარაღებს ან მოწყობილობებს (გარდა პერსონალური დაცვის საშუალებებისა)
17. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

უბედური შემთხვევის აღწერა: 2020 წლის 12 სექტემბერს კუსტარულად დამზადებულ ხარაჩოზე მუშაობისას დასაქმებული ჩამოვარდა მეხუთე სართულიდან და ადგილზე გარდაიცვალა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 29.10.2020)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(12.09.2020)

კომპანიის ზომა: 15 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე