უსაფრთხოების ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ბორნ სოფქიმია (206337784)

ინსპექტირების ნომერი: 001432
ინსპექტირების თარიღი: 04.03.2021
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
მარნეულის ქ. N44

სექტორი: C - წარმოებითი მრეწველობა
უბედური შემთხვევის შემდგომი ინსპექტირება
1 Injuries
15 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 04.03.2021 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად
დამატებითი დოკუმენტების სანახავად დააჭირეთ აქ

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. არ ჰყავს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ან სპეციალისტი არ არის საჭირო კვალიფიკაციის მქონე
2. არ აქვს/არასრულია რისკების შეფასების პოლიტიკა ან/და არ იცავს პრევენციულ ღონისძიებებს
3. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით
4. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
5. სამუშაო ადგილზე დაშვებამდე, არ ამოწმებს პირთა ალკოჰოლურ ან სხვაგვარი თრობის მდგომარეობას
6. არ აწარმოებს საწარმოო შემთხვევების, პროფესიული დაავადებებისა და სხვა შემთხვევების აღნუსხვას
7. არ ამოწმებს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომაროებას და დოკუმენტირებას
8. არ უზრუნველყოფს დაზღვევით საფრთხისშემცველ პოზიციებზე მომუშავე დასაქმებულებს
9. არ აქვს პირველადი დახმარების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და საევაკუაციო ღონისძიებების მართვის პროცედურა
10. არ შეუფასებია რისკის შემცველი ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორები
11. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
12. არ იცავს ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ უსაფრთხოების ღონისძიებებს (ელექტროუსაფრთხოება, ბალონების შენახვა და სხვა)
13. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
14. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
15. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

უბედური შემთხვევის აღწერა: დასაქმებული საწყობში მუშაობისას გადმოვარდა სიმაღლიდან და მოიტეხა ფეხი. უბედური შემთხვევა მოხდა 2021 წლის 16 თებერვალს

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 05.04.2021)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(04.03.2021)

კომპანიის ზომა: არ არის მითითებული • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე