უსაფრთხოების ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ვარკეთილი დიველოფმენთ (405323699)

ქვეკონტრაქტორი: სს ტრანსმშენი (ს/კ 2122274812)
ინსპექტირების ნომერი: 001556
ინსპექტირების თარიღი: 28.01.2021
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
სამგორის რაონი მასივის III (ნაკვ. 20/25)

სექტორი: F - მშენებლობა
უბედური შემთხვევის შემდგომი ინსპექტირება
1 Injuries
21 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 28.01.2021 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად
დამატებითი დოკუმენტების სანახავად დააჭირეთ აქ

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. არ ჰყავს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ან სპეციალისტი არ არის საჭირო კვალიფიკაციის მქონე
2. არ აქვს/არასრულია რისკების შეფასების პოლიტიკა ან/და არ იცავს პრევენციულ ღონისძიებებს
3. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით
4. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
5. სამუშაო ადგილზე დაშვებამდე, არ ამოწმებს პირთა ალკოჰოლურ ან სხვაგვარი თრობის მდგომარეობას
6. არ აწარმოებს საწარმოო შემთხვევების, პროფესიული დაავადებებისა და სხვა შემთხვევების აღნუსხვას
7. არ ამოწმებს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომაროებას და დოკუმენტირებას
8. არ უზრუნველყოფს დაზღვევით საფრთხისშემცველ პოზიციებზე მომუშავე დასაქმებულებს
9. არ აქვს პირველადი დახმარების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და საევაკუაციო ღონისძიებების მართვის პროცედურა
10. არ იცავს სანიტარულ და ჰიგიენურ სტანდარტებს
11. არ აქვს/არასრულია რისკების შეფასების პოლიტიკა ან/და არ იცავს პრევენციულ ღონისძიებებს
12. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
13. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
14. არ ამოწმებს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომაროებას და დოკუმენტირებას
15. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
16. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
17. არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა სწავლებასა და ინსტრუქტაჟს
18. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)
19. იყენებს საფრთხისშემცველ სამუშაო იარაღებს ან მოწყობილობებს (გარდა პერსონალური დაცვის საშუალებებისა)
20. არ ამოწმებს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომაროებას და დოკუმენტირებას
21. არ იყენებს კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებს (ვენტილაცია, დამცავი ფარები და სხვა)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

უბედური შემთხვევის აღწერა: ტრაილერი შეეჯახა ობიექტის შესასვლელ კარს რის შედეგადაც დაზიანება მიიღო დასაქმებულმა, 2021 წლის 28 იანვარს.

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 02.03.2021)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(28.01.2021)
საქმიანობის შეჩერება
(28.01.2021)

კომპანიის ზომა: არ არის მითითებული • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

შპს ვარკეთილი დიველოფმენთ-ში ჩატარებულია კიდევ 1 ინსპექტირება. ყველა ინსპექტირების სანახავად დააჭირეთ ქვედა ღილაკს

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე