ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა (405064594)

ინსპექტირების ნომერი: 002748
ინსპექტირების თარიღი: 07.09.2021
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: 28.01.2022
ადგილი: თბილისი
ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი, გორგასლის ქ. N93

სექტორი: Q - ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 07.09.2021 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად
დააჭირეთ 28.01.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების უკანონო ცვლილება (მუხ. 20, ნაწ. 1-5)
3. ვადიანი ხელშეკრულებების უკანონო გამოყენება (მუხ. 12, ნაწ. 3)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
5. სხვა
6. ხელფასის გადახდის წესის დარღვევა: სხვა (მუხ. 41-44)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 08.12.2021)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(07.09.2021)

კომპანიის ზომა: არ არის მითითებული • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე