ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს პორტალ პეტროლეუმ ჯორჯია (405336337)

ინსპექტირების ნომერი: 003866
ინსპექტირების თარიღი: 03.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
გიო ხუციშვილის 3

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 03.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. ვადიანი ხელშეკრულებების უკანონო გამოყენება (მუხ. 12, ნაწ. 3)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო ადგილის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაოს აღწერილობის არგანსაზღვრა (მუხ. 14, ნაწ. 1)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
5. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურებადი/არაანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობის ან/და მისი გაცემის წესის არმითითება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
6. შვებულების დარღვევა: ანაზღაურებადი შვებულების პირობების დარღვევა (მუხ. 31-36)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 16.09.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(03.08.2022)

კომპანიის ზომა: 10 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 6 კაცი 4 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე