ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს პეის ტრანსი (415096087)

ინსპექტირების ნომერი: 003867
ინსპექტირების თარიღი: 01.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: სამეგრელო-ზემო სვანეთი
ფოთი, გეგიძის ქ. 15, ბ. 40

სექტორი: H - ტრანსპორტი და დასაწყობება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
5 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 01.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაოს აღწერილობის არგანსაზღვრა (მუხ. 14, ნაწ. 1)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების უკანონო ცვლილება (მუხ. 20, ნაწ. 1-5)
5. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 19.09.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(01.08.2022)

კომპანიის ზომა: 57 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 43 კაცი 14 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე