ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ჯ ჯ 2011 (406051971)

ინსპექტირების ნომერი: 003880
ინსპექტირების თარიღი: 02.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
გურამ ტატიშვილის ქუჩა 13

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
5 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 02.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო საათებისა და დასვენების დროის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურებადი/არაანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობის ან/და მისი გაცემის წესის არმითითება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურების არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
5. შრომის შინაგანაწესთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევა: არ განსაზღვრავს თანაბარი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპს (მუხ. 23, ნაწ. 4)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 26.09.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(02.08.2022)

კომპანიის ზომა: 72 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 63 კაცი 9 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე