ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს SKY GROUP (202424769)

ინსპექტირების ნომერი: 004805
ინსპექტირების თარიღი: 08.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
პოლიტკოვსკაიას 5

სექტორი: N - ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
3 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 08.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. სხვა
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. ხელფასის გადახდის წესის დარღვევა: ხელფასის უკანონო დაქვითვა (მუხ. 43)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 06.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(08.08.2022)

კომპანიის ზომა: 10 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 1 კაცი 9 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე