ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ტექნო ბუმი (205286199)

ინსპექტირების ნომერი: 004809
ინსპექტირების თარიღი: 03.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
აღმაშენებლის ხეივანი მე-13კმ

სექტორი: G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 03.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. ვადიანი ხელშეკრულებების უკანონო გამოყენება (მუხ. 12, ნაწ. 3)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაოს აღწერილობის არგანსაზღვრა (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების უკანონო ცვლილება (მუხ. 20, ნაწ. 1-5)
4. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)
5. უქმე დღეებთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევა (მუხ. 30)
6. დროებითი შრომისუუნარობის ანაზღაურების წესების დარღვევა (მუხ. 46, ნაწ. 4)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 06.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(03.08.2022)

კომპანიის ზომა: 42 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 22 კაცი 20 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე