ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: დახურული სააქციო საზოგადოება აზერბაიჯანის რკინიგზის საქართველოს ფილიალი (405095891)

ინსპექტირების ნომერი: 004813
ინსპექტირების თარიღი: 08.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
დიდუბის რაიონი, ვ. მაიაკოვსკის ქ., N1

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
11 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 08.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. ვადიანი ხელშეკრულებების უკანონო გამოყენება (მუხ. 12, ნაწ. 3)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო საათებისა და დასვენების დროის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო ადგილის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაოს აღწერილობის არგანსაზღვრა (მუხ. 14, ნაწ. 1)
5. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
6. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
7. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურებადი/არაანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობის ან/და მისი გაცემის წესის არმითითება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
8. შეთავსებით სამუშაოზე დასაქმების უკანონო შეზღუდვა (მუხ. 16, ნაწ. 5)
9. შრომითი ხელშეკრულების პირობების უკანონო ცვლილება (მუხ. 20, ნაწ. 1-5)
10. შრომის შინაგანაწესთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევა: არ განსაზღვრავს თანაბარი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპს (მუხ. 23, ნაწ. 4)
11. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 07.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(08.08.2022)

კომპანიის ზომა: 226 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 207 კაცი 19 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე