ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: სს ხალიკ ბანკი საქართველო (205236537)

ინსპექტირების ნომერი: 004816
ინსპექტირების თარიღი: 01.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მ. კოსტავას ქ. 74

სექტორი: K - ფინანსები და დაზღვევა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
4 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 01.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურებადი/არაანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობის ან/და მისი გაცემის წესის არმითითება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის დებულებების დარღვევა (მუხ. 22)
4. დროებითი შრომისუუნარობის ანაზღაურების წესების დარღვევა (მუხ. 46, ნაწ. 4)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 09.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(01.08.2022)

კომპანიის ზომა: 17 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 8 კაცი 9 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე