ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია (404942470)

ინსპექტირების ნომერი: 004820
ინსპექტირების თარიღი: 04.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: მცხეთა-მთიანეთი
დუშეთი

სექტორი: Z - სხვა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
5 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 04.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. წერილობითი ხელშეკრულების არარსებობა (მუხ. 12, ნაწ. 2)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. ზეგანაკვეთური სამუშაოს დარღვევა: ზეგანაკვეთური შრომის გაზრდილი განაკვეთით არანაზღაურება (მუხ. 27, ნაწ. 2)
4. უქმე დღეებთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევა (მუხ. 30)
5. შვებულების დარღვევა: ანაზღაურებადი შვებულების პირობების დარღვევა (მუხ. 31-36)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 10.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(04.08.2022)

კომპანიის ზომა: 4 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: არ არის მითითებული

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე