ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს უსაფრთხოების სამსახური ალფა (204985873)

ინსპექტირების ნომერი: 004841
ინსპექტირების თარიღი: 08.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ბათუმი, მაიაკოვსკის ქუჩა 41

სექტორი: N - ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
საჩივარზე პასუხი
14 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 08.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. ვადიანი ხელშეკრულებების უკანონო გამოყენება (მუხ. 12, ნაწ. 3)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო საათებისა და დასვენების დროის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაოს აღწერილობის არგანსაზღვრა (მუხ. 14, ნაწ. 1)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
5. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურებადი/არაანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობის ან/და მისი გაცემის წესის არმითითება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
6. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურების არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
7. შეთავსებით სამუშაოზე დასაქმების უკანონო შეზღუდვა (მუხ. 16, ნაწ. 5)
8. შრომის შინაგანაწესთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევა: არ განსაზღვრავს თანაბარი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპს (მუხ. 23, ნაწ. 4)
9. სამუშაო დროის დარღვევა: შესვენების დროის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 5 და 6)
10. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)
11. ცვლაში მუშაობის წესების დარღვევა (მუხ. 25)
12. ზეგანაკვეთური სამუშაოს დარღვევა: ზეგანაკვეთური შრომის გაზრდილი განაკვეთით არანაზღაურება (მუხ. 27, ნაწ. 2)
13. ხელფასის გადახდის წესის დარღვევა: სხვა (მუხ. 41-44)
14. ხელფასის გადახდის წესის დარღვევა: სხვა (მუხ. 41-44)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 06.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(08.08.2022)

კომპანიის ზომა: 31 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 24 კაცი 7 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე