ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს კოლორ პრესი (406191892)

ინსპექტირების ნომერი: 004847
ინსპექტირების თარიღი: 24.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
ისანი-სამგორის რაიონი, ე. ბაღდავაძის ქ. 3

სექტორი: J - ინფორმაცია და კომუნიკაციები
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
7 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 24.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურებადი/არაანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობის ან/და მისი გაცემის წესის არმითითება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. შეთავსებით სამუშაოზე დასაქმების უკანონო შეზღუდვა (მუხ. 16, ნაწ. 5)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების უკანონო ცვლილება (მუხ. 20, ნაწ. 1-5)
5. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)
6. ზეგანაკვეთური სამუშაოს დარღვევა: უკანონოდ ზეგანაკვეთური შრომის დავალდებულება (მუხ. 27, ნაწ. 5 და 6)
7. შვებულების დარღვევა: ანაზღაურებადი შვებულების პირობების დარღვევა (მუხ. 31-36)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 13.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(24.08.2022)

კომპანიის ზომა: 63 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 33 კაცი 30 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე