ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო (404922517)

ინსპექტირების ნომერი: 004858
ინსპექტირების თარიღი: 03.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
ვაკე-საბურთალოს რაიონი, გამსახურდიას გამზ. 41

სექტორი: R - ხელოვნება, გართობა და დასვენება
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 03.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო ადგილის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
2. ზეგანაკვეთური სამუშაოს დარღვევა: უკანონოდ ზეგანაკვეთური შრომის დავალდებულება (მუხ. 27, ნაწ. 5 და 6)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურებადი/არაანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობის ან/და მისი გაცემის წესის არმითითება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
5. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)
6. უქმე დღეებთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევა (მუხ. 30)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 17.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(03.08.2022)

კომპანიის ზომა: 75 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 25 კაცი 50 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე