ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლაზიკა კაპიტალი (220411132)

ინსპექტირების ნომერი: 004862
ინსპექტირების თარიღი: 11.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა, მე-7 შესახვევი, N11

სექტორი: K - ფინანსები და დაზღვევა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 11.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომითი ურთიერთობის დაფარვა (მომსახურების ხელშეკრულება) (მუხ. 2. ნაწ. 1)
2. ვადიანი ხელშეკრულებების უკანონო გამოყენება (მუხ. 12, ნაწ. 3)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურებადი/არაანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობის ან/და მისი გაცემის წესის არმითითება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
5. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურების არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
6. შრომის შინაგანაწესთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევა: არ განსაზღვრავს თანაბარი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპს (მუხ. 23, ნაწ. 4)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 17.10.2022)

შედეგი:

დაკისრებული ჯარიმა
6,000₾
(11.08.2022)

კომპანიის ზომა: 9 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 4 კაცი 5 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე