ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: სს Hualing International Special Economic Zone (404934381)

ინსპექტირების ნომერი: 004867
ინსპექტირების თარიღი: 08.08.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
თბილისის ზღვის პლაზა, მე-5 სართული, ვარკეთილის მე-4 მიკრო

სექტორი: F - მშენებლობა
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
6 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 08.08.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო საათებისა და დასვენების დროის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
2. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)
3. ზეგანაკვეთური სამუშაოს დარღვევა: უკანონოდ ზეგანაკვეთური შრომის დავალდებულება (მუხ. 27, ნაწ. 5 და 6)
4. ზეგანაკვეთური სამუშაოს დარღვევა: ზეგანაკვეთური შრომის გაზრდილი განაკვეთით არანაზღაურება (მუხ. 27, ნაწ. 2)
5. შვებულების დარღვევა: ანაზღაურებადი შვებულების პირობების დარღვევა (მუხ. 31-36)
6. ხელფასის გადახდის წესის დარღვევა: ხელფასის უკანონო დაქვითვა (მუხ. 43)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 21.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(08.08.2022)

კომპანიის ზომა: 86 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 63 კაცი 23 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე