მოპარული ხელფასის გამომთვლელი

საწყისი შეკითხვები

დავიწყებთ შეკითხვებით თქვენი ხელფასის და სამუშაო საათების შესახებ. შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია როგორც ახლანდელ, ასევე ძველ სამსახურთან დაკავშირებით.

თქვენი პასუხები დაგვეხმარება დაახლოებით გამოვთვალოთ თუ რამდენს უნდა გამოიმუშავებდეთ და დავადგინოთ თანხის ის რაოდენობა, რომელიც შესაძლოა მოგპარეს.

შეგახსენებთ, რომ თქვენი პასუხები გადაეცემა ღირსეული შრომის პლატფორმას შემდეგი კვლევის და ადვოკატირების მიზნით. თქვენი პასუხების ანონიმურობა დაცული იქნება თუ თავად არ გადაწყვეტთ, რომ კითხვარის ბოლოს მიუთითოთ საკუთარი სახელი და გვარი ან/და ელექტრონულ ფოსტის მისამართი.

1. რამდენია თქვენი რეგულარული, ხელზე ასაღები ხელფასი თქვენი ხელშეკრულების ან ზეპირი შეთანხმების მიხედვით?

2.კვირაში რამდენ საათს უნდა მუშაობდეთ თქვენი ხელშეკრულების ან ზეპირი შეთანხმების მიხედვით?

3. თუ თქვენი დამსაქმებელი უზრუნველყოფს ზეგანაკვეთური შრომის სპეციალურ საათობრივ ანაზღაურებას, თანხის რაოდენობა შეიყვანეთ ქვემო გრაფაში. თუ ასე არ ხდება, გადადით შემდეგ შეკითხვაზე

4. რამდენი ხანია რაც ამ სამსახურში მუშაობთ?

და

5. მიუთითეთ თქვენი სქესი6. რომელ ქალაქში მუშაობთ?

7. რომელ სექტორში/ინდუსტრიაში მუშაობთ?


8. რა ქვია თქვენ დამსაქმებელს? (კომპანიის სახელი)

მოპარული ხელფასის ტიპები

ახლა დაგისვამთ რამდენიმე შეკითხვას, იმისთვის რომ დავადგინოთ რამდენად ყოფილხართ ხელფასის მოპარვის მსხვერპლი და გამოვთვალოთ თანხის ის რაოდენობა, რომელიც შეიძლება დაკარგული გქონდეთ.

გაითვალისწინეთ, რომ ეს შეკითხვები არ მოიცავს მოპარული ხელფასის ყველა ფორმას, არამედ გათვლილია იმაზე, რომ დაახლოებით გამოიანგარიშოს ამ დანაშაულის ეკონომიკური გავლენის შედეგი.

მოპარული ხელფასი: არასამუშაო საათებშიშესრულებული აუნაზღაურებელი სამუშაო

არასამუშაო საათებში განხორციელებული აუნაზღაურებელი სამუშაო არის ხელფასის მოპარვის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმა. ეს არის შრომა, რომლის შესრულებასაც დასაქმებული გავალდებულებთ თქვენი რეგულარული სამუშაო საათების მიღმა. დამსაქმებლები ასეთ შემთხვევებს ხშირად დასაქმებულის დამატებთი მოვალეობად მიიჩნევენ და უარს აცხადებენ სამუშაოს ანაზღაურებაზე - მაშინაც კი, როცა ეს სამუშაო მათი საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილია.

შენიშვნა: თუ სამსახურში, ნებისმიერ მოცემულ საქმიანობაზე დახარჯული დრო აღემატება თქვენ რეგულარულ სამუშაო საათებს, ეს ზეგანაკვეთურ შრომად ითვლება; კანონი მოითხოვს ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურებას საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით.

1.სამუშაოს შესრულებისას, ხანდახან, გიწევთ თუ არა სპეციალური სამოსის გამოცვლა, უნიფორმის ან დამცავი აღჭურვილობის გამოყენება?


2. ხანდახან გიწევთ თუ არა სამსახურში ადრე მისვლა ან იქიდან გვიან წამოსვლა, იმისთვის რომ შეასრულოთ ნებისმიერი ფუნქცია, რაც მნიშვნელოვანია თქვენი სამსახურისთვის და ეს არ ითვლება თქვენი სამუშაო ცვლის ნაწილად? მაგალითად, თუ თქვენ ხართ მოლარე ან ბანკის მოლარე ოპერატორი, ეს შეიძლება იყოს თქვენი სალაროს მოწესრიგება და სამუშაოდ მომზადება. ასევე, ეს შეიძლება იყოს ოფისის გახსნის ან დახურვის მოვალეობა.


3. მოითხოვს თუ არა თქვენი დამსაქმებელი რომ ხანდახან, სამუშაოს შესასრულებლად გაემგზავროთ სადმე (გარდა მგზავრობისა, რომელიც გიწევთ რეგულარულად სახლიდან სამსახურში და პირიქით)? მაგალითად, თუ ხართ მაღაროელი, ეს შეიძლება იყოს მგზავრობა მაღარომდე. თუ მშენებლობაზე მუშაობთ, ეს შეიძლება იყოს მგზავრობა სამშენებლო მოედნამდე.


მოპარული ხელფასი: არასამუშაო საათებში შესრულებული აუნაზღაურებელი სამუშაო (გაგრძელება)

4. ითხოვენ თუ არა თქვენგან ხანდახან, დაესწროთ თქვენი სამუშაო საათების მიღმა ჩატარებულ შეხვედრებს ან ტრენინგებს?


5. ხანდახან, ითხოვენ თუ არა თქვენგან შრომას სადილის ან სხვა სახის შესვენებების დროს?


6.ხანდახან გიწევთ თუ არა, არასამუშაო საათებში, შეასრულოთ ზემოთმოცემული საქმიანობისგან განსხვავებული ტიპის სამუშაო?


მოპარული ხელფასი : აუნაზღაურებელი ზეგანაკვეთური შრომა

აუნაზღაურებელი ზეგანაკვეთური შრომა გვხდება, როდესაც თქვენი დამსაქმებელი თქვენგან მოითხოვს დადგენილი სამუშაო საათების მიღმა დამატებით შრომას, მაგრამ შრომას ამ საათებისთვის არ გინაზღაურებთ. საქართველოს კანონმდებლობით, ნებისმიერი ზეგანაკვეთური შრომა უნდა ანაზღაურდეს ხელფასის საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით. თუმცა, კანონი არ აკონკრეტებს რამდენად მეტი უნდა იყოს ზეგანაკვეთური ანაზღაურება, აქედან გამომდინარე ეს გამომთვლელი ეყრდნობა შრომის საერთაშირისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ შემოთავაზებულ სტანდარტს: 1.25 x რეგულარული საათობრივი ანაზღაურება.

მოითხოვენ თუ არა თქვენგან კვირის განმავლობაში წინასწარ გაწერილ/შეთანხმებულ საათებზე მეტხანს მუშაობას?


მოპარული ხელფასი: ხელფასიდან თანხის დაქვითვა

უკანონო დაქვითვა ხდება როცა დამსაქმებელი, თქვენი ხელფასიდან გამოქვითავს თანხას შესაბამისი კანონიერი მიზეზის გარეშე. დამსაქმებლები სხვადასხვა მიზეზით ქვითავენ ხელფასს: სავარაუდო ქურდობისთვის, ზედმეტად ხანგრძლივი შესვენებისთვის, კვოტების შეუსრულებლობისას და ა.შ. ხშირ შემთხვევაში, ეს დაქვითვები არის უკანონო და წარმოადგენს მოპარულ ხელფასს.

1. დაუქვითავს თუ არა დამსაქმებელს თქვენი ხელფასიდან თანხა, გადასახადების გარდა?


მოპარული ხელფასი: აუნაზღაურებელი შვებულება

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან მუშაობის 11 თვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ წელიწადში ერთხელ, 24 სამუშაო დღიანი ანაზღაურებადი შევებულების უფლება.

1. გასულია თუ არა 11 თვეზე მეტი, რაც ამ დამსაქმებელთან მუშაობთ?


მოპარული ხელფასი: დროებითი შრომისუუნარობა (ბიულეტენი)

If you are sick or need to care for a sick family member, Georgian law requires that your employer pay you for any missed time at work, as long as you present a note from a doctor. Pay should be based on your average income over the last three months (not including overtime, bonuses, etc.).

ამ სამსახურში მუშაობის პერიოდში, დაგჭირვებიათ თუ არა ავადმყოფობის ან ავადმყოფი ოჯახის წევრის მოვლის მიზნით სამსახურიდან დროებით გათავისუფლება?


მოპარული ხელფასი: აუნაზღაურებელი ფეხის ქირა (ჩაი) და მომსახურების გადასახადი

ბევრი ბარი და რესტორანი კლიენტების ანგარიშს ამატებს მომსახურების გადასახადს ან იყენებს ე.წ. „ფეხის ქირის (ჩაის) ყულაბას“, სადაც მომხმარებელი ტოვებს თანხას. თუ დამსაქმებელი ამ თანხას თანამშრომლებს არ უხდის, ეს მოპარული ხელფასია.

1. იღებს თქვენი დამსაქმებელი მომსახურების თანხას ან ფეხის ქირას (ჩაის) მომხმარებლისგან?


მოპარული ხელფასი: აუნაზღაურებელი ხელფასი

ხანდახან დამსაქმებლები საერთოდ არ უხდიან კუთვნილ ანაზღაურებას დასაქმებულებს - იქნება ეს ერთი თვის თუ რამდენიმე თვის ანაზღაურება. ეს ხელფასის მოპარვის ერთ-ერთი აშკარა გამოვლინებაა, თუმცა ეს პრაქტიკა გასაკვირად გავრცელებულია.

1. განვლილი წლის განმავლობაში, ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელმა საერთოდ არ აგინაზღაურათ კუთვნილი ხელფასი?


მოპარული ხელფასი: ანაზღაურება სამსახურიდან დათხოვნის შემდეგ

კანონმდებლობით, დამსაქმებელი ვალდებულია დათხოვნის შემდეგ დასაქმებულს აუნაზღაუროს მისი დათხოვნის მომენტამდე მისთვის კუთვნილი ანაზღაურება.

1. ჯერ კიდევ მუშაობთ იმ სამსახურში, რომლის შესახებაც ზემოთ უპასუხეთ შეკითხვებს?


სამუშაო საათების გადაფასება

თქვენ მიერ გაცემული პასუხების გათვალისწინებით, თქვენი აზრით, სინამდვილეში რამდენი საათი მუშაობთ კვირაში (მიუხედავად იმისა, ეს საათები ანაზღაურებულია თუ არა)?

საკონტაქტო ინფორმაცია (ნებაყოფლობითი)

ისურვებთ თუ არა თქვენი საკონტაქტო ინფორმაციის გაზიარებას ღირსეული შრომის პლატფორმასთან, იმისთვის რომ მოვახერხოთ თქვენთან დაკავშირება, მოპარული ხელფასის გამომთვლელზე თქვენი შედეგების გასაცნობად?