ზოგადი ინსპექტირება

შრომის უფლებების მონიტორზე დაბრუნება

დამსაქმებელი: შპს ჯი-ემ-თი სასტუმროები ( მერიოტი) (203842333)

ინსპექტირების ნომერი: 004806
ინსპექტირების თარიღი: 28.07.2022
განმეორებითი ინსპექტირების თარიღი: არცერთი
ადგილი: თბილისი
თავისუფლების მოედანი 4

სექტორი: I - სასტუმროები და რესტორნები
შრომითი უფლებების ინსპექტირება
8 აღმოჩენილი დარღვევები
რეინსპექტირება არ ჩატარებულა

დააჭირეთ 28.07.2022 ის ინსპექტირების ანგარიშის სანახავად

ძირითადი მიგნებები

გამოვლენილი დარღვევებიმითითების შესრულების სტატუსი
1. სხვა
2. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაო საათებისა და დასვენების დროის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
3. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: სამუშაოს აღწერილობის არგანსაზღვრა (მუხ. 14, ნაწ. 1)
4. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესის არდაზუსტება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
5. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა: ანაზღაურებადი/არაანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობის ან/და მისი გაცემის წესის არმითითება (მუხ. 14, ნაწ. 1)
6. შეთავსებით სამუშაოზე დასაქმების უკანონო შეზღუდვა (მუხ. 16, ნაწ. 5)
7. სამუშაო დროის დარღვევა: სამუშაო დროის სწორად აღრიცხვის დარღვევა (მუხ. 24, ნაწ. 11)
8. დროებითი შრომისუუნარობის ანაზღაურების წესების დარღვევა (მუხ. 46, ნაწ. 4)

= მიმდინარე = მითითება არ შესრულდა = მითითება შესრულდა

მიმდინარე სტატუსი: რეინსპექტირება არ ჩატარებულა (საჭიროა რეინსპექტირება 06.10.2022)

შედეგი:

გაცემული გაფრთხილება
(28.07.2022)

კომპანიის ზომა: 37 დასაქმებულთა რაოდენობა • გენდერული განაწილება: 16 კაცი 21 ქალი

მეტი ინფორმაცია დამსაქმებელზე

შპს ჯი-ემ-თი სასტუმროები ( მერიოტი)-ში ჩატარებულია კიდევ 1 ინსპექტირება. ყველა ინსპექტირების სანახავად დააჭირეთ ქვედა ღილაკს

გადადი დამსაქმებლის გვერდზე